گزارش تصویری : اقامه نماز مغرب و عشا به امامت آیت الله سید حسن خمینی روز چهارم شهریور 95

گزارش تصویری : اقامه نماز مغرب و عشا به امامت آیت الله سید حسن خمینی روز چهارم شهریور 95
گزارش تصویری : اقامه نماز مغرب و عشا به امامت آیت الله سید حسن خمینی روز چهارم شهریور 95 گزارش تصویری : اقامه نماز مغرب و عشا به امامت آیت الله سید حسن خمینی روز چهارم شهریور 95 گزارش تصویری : اقامه نماز مغرب و عشا به امامت آیت الله سید حسن خمینی روز چهارم شهریور 95 گزارش تصویری : اقامه نماز مغرب و عشا به امامت آیت الله سید حسن خمینی روز چهارم شهریور 95 گزارش تصویری : اقامه نماز مغرب و عشا به امامت آیت الله سید حسن خمینی روز چهارم شهریور 95 گزارش تصویری : اقامه نماز مغرب و عشا به امامت آیت الله سید حسن خمینی روز چهارم شهریور 95 گزارش تصویری : اقامه نماز مغرب و عشا به امامت آیت الله سید حسن خمینی روز چهارم شهریور 95 گزارش تصویری : اقامه نماز مغرب و عشا به امامت آیت الله سید حسن خمینی روز چهارم شهریور 95