گزارش تصویری: تجدید میثاق کارکنان صنایع دفاع با آرمان‌های والای امام راحل(س)

گزارش تصویری: تجدید میثاق کارکنان صنایع دفاع با آرمان‌های والای امام راحل(س)
گزارش تصویری: تجدید میثاق کارکنان صنایع دفاع با آرمان‌های والای امام راحل(س) گزارش تصویری: تجدید میثاق کارکنان صنایع دفاع با آرمان‌های والای امام راحل(س) گزارش تصویری: تجدید میثاق کارکنان صنایع دفاع با آرمان‌های والای امام راحل(س) گزارش تصویری: تجدید میثاق کارکنان صنایع دفاع با آرمان‌های والای امام راحل(س)